top of page

Hizmetlerimiz

Finansal Raporlama (TFRS/UFRS Dönüşümü)

Finansal Raporlama
(TFRS/UFRS Dönüşümü)

SPK ve KGK Raporlamaları

TFRS

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak; finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu, dipnotlar ve açıklamaların dahil olduğu tam set münferit ve konsolide finansal tabloların oluşturulması.

BOBİ FRS

30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“BOBI FRS”)’na uygun olarak; finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu, dipnotlar ve açıklamaların dahil olduğu tam set münferit ve konsolide finansal tabloların oluşturulması.

KÜMİ FRS
16/01/2023 tarihli ve 32075 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olan Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (“KÜMİ FRS”)’na uygun olarak tam set finansal tabloların hazırlanması.

Faaliyet Raporu

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28395 sayılı Resmi Gazete’de 28 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması.

Bağlılık Raporu

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağlı şirketin yönetim kurulunun, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, Şirket’in hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında Kanun’un 199. maddesine uygun olarak düzenlemesi gereken Bağlılık Raporu’nun hazırlanması.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”), eki Kurumsal Yönetim İlkeleri (“İlkeler”) ve 2014/2 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatını esas alarak hazırlanması.

UFRS Raporlamaları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”/”IFRS”)’na uygun olarak finansal tablo ve dipnotlarının hazırlanması.

Grup Muhasebe Politikalarına Uygun Raporlamalar

Şirket’in bağlı olduğu grubun belirlediği muhasebe politikalarına göre şirketin ihtiyaç duyduğu raporların hazırlanması veya raporlama altyapısının oluşturulması.

Enflasyon Muhasebesi (TMS/UMS 29)

Enflasyon Muhasebesi (TMS/UMS 29)

TFRS, BOBİ FRS ve UFRS’ye göre yüksek enflasyonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yapan işletmelerin finansal tablolarının (Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu) ve bu tablolara ilişkin dipnotları enflasyona göre düzeltilmesi.

ESG ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

ESG ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

Şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda TSRS 1 ve TSRS 2 standardları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına destek olunması.

Fonksiyonel Para Birimi Değişikliği

Fonksiyonel Para Birimi Değişikliği

Şirketlerin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevre yani genel olarak nakit yarattığı ve harcadığı ekonomik çevre dikkate alınarak geçerli (fonksiyonel) para birimi analizlerinin yapılması ve bu analizler neticesinde ihtiyaç duyulduğu hallerde geçerli (fonksiyonel) para biriminin değiştirilmesi.

TFRS/UFRS 16 “Kiralamalar” Standardı Uygulamaları

TFRS/UFRS 16 “Kiralamalar” Standardı Uygulamaları

TFRS ve UFRS kapsamında finansal tablo hazırlayan şirketlerin, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamak zorunda olduğu TFRS 16 Kiralamalar standardına göre, Şirket’in kira sözleşmelerinin analiz edilerek ilgili hesaplamaların yapılması ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması.

TFRS/UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” Standardı Uygulamaları

TFRS/UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” Standardı Uygulamaları

TFRS ve UFRS kapsamında finansal tablo hazırlayan şirketlerin, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamak zorunda olduğu TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre, Şirket’in edim yükümlülüklerinin tespit edilerek muhasebe kayıtlarının oluşturulması.

Finans Fonksiyonunun İyileştirilmesi

Finans Fonksiyonunun İyileştirilmesi

Dönem kapanış süreçlerini iyileştirme, finans fonksiyonu verimlilik analizi ve iyileştirmeleri.

Satın Alma Sonrası Muhasebe ve Raporlama

Satın Alma Sonrası Muhasebe ve Raporlama

Satın alma işlemleri sonrasında raporlama süreçlerinin şeffaf ve detaylı bir şekilde yürütülebilmesi için, gerekli finansal raporlama altyapısının oluşturulması ve böylelikle raporlamaların gerçeği yansıtacak şekilde ve zamanında yapılması sağlanır.

Yönetim Raporlaması ve Bütçe Hizmetleri

Yönetim Raporlaması ve Bütçe Hizmetleri

Müşterilerimize sunduğumuz kapsamlı yönetim raporlaması ve bütçe hizmetleri dahilinde, şirketin performansını izlemek ve stratejik kararlar almak için özelleştirilmiş raporların hazırlanması ve bütçeleme süreçlerinin optimize edilerek müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olunur.

Dönem Kapanışı Desteği

Dönem Kapanışı Desteği

Şirketlere dönem kapanış süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmesi için, dönem sonu süreçlerini titizlikle yönetir, mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesine destek olur ve dönem raporlamalarının gerçeğe uygun şekilde hazırlanması sağlanır.

ERP İkinci Defter (TFRS/UFRS) Geçiş ve İyileştirme

ERP İkinci Defter (TFRS/UFRS) Geçiş ve İyileştirme

İkinci defter dönüşümü konusunda deneyimli ekibimiz, şirketlerin finansal süreçlerini iyileştirmek ve düzenlemek için TFRS/UFRS'ye uygun olarak ERP ikinci defter geçişlerinde özel çözümler sunar ve kusursuz bir geçiş ve entegrasyon süreci yaşanmasına destek olur.

TFRS/UFRS Teknik Eğitimleri

TFRS/UFRS Teknik Eğitimleri

TFRS/UFRS konusunda uzman şirket ortakları sağladıkları teknik eğitimler ile müşterilerini uluslararası finansal raporlama standartları konusunda güçlendirir. Uzman eğitmenlerimiz, şirket çalışanlarına detaylı ve güncel bilgiler sunarak, finansal süreçlerdeki değişikliklere ayak uydurmalarını ve standartlara uygun olarak iş yapmalarını sağlar.

bottom of page